Tag: analiza statystyczna

Badanie 360 stopni – wszechstronny obraz pracownika

Ocena pracodawcy odnośnie wykonywanej pracy w wielu z nas wywołuje niepokój. Jednak tego typu informacje zwrotne tak dla pracownika, jak i pracodawcy są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju personalnego i celów firmy. Jak przeprowadzać ocenę pracowniczą? Jednym z cenniejszych narzędzi badawczych jest badanie 360 stopni.

Na czym polega badanie 360 stopni?
Firmy dążąc w swym modelu organizacyjnym do spłaszczania hierarchii i doceniając pracę zespołową często sięgają właśnie po badanie 360 stopni. Często nazywa się je jedną z najbardziej obiektywnych ocen skuteczności ludzkich postaw i zachowań w miejscu pracy. To narzędzie służące do pozyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej kompetencji pracowników. Polega na zebraniu informacji o pracowniku z wielu źródeł, w tym również na samoocenie. 360 stopni – samoocena + ocena przełożonego + ocena współpracowników + ocena podwładnych. Przy czym oceniany jest jednocześnie osobą oceniającą. Badanie pozwala na uzyskanie szeroko ujętego obrazu uwzględniającego poszczególne obszary obowiązków badanego, jego zachowań i relacji społecznych. Zazwyczaj tak kompleksowe badanie przeprowadza się wśród kadry menadżerskiej, choć nie tylko.

Jedno badanie, wiele korzyści
Jedną z ważniejszych korzyści uzyskanych z badania 360 stopni są uzyskane sparametryzowane informacje zwrotne. Pozyskiwane są oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji. Weryfikowany jest sposób postrzegania danej osoby przez pracowników z najbliższego otoczenia. Pozwala to na określenie posiadanego autorytetu lub popularności w poszczególnych grupach.
Dzięki badaniu 360 stopni uzyskujemy:

  • rzetelny raport i analizę informacji na temat pracowników i ich indywidualnych predyspozycji
  • możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników dzięki identyfikacji ich talentów czy też ukrytych możliwości
  • wzmocnienie zaangażowania pracowników
  • wskazanie, które obszary potrzebują zmian, rozwoju
  • informację dotyczącą kierunku zarządzania zespołem
  • wypracowanie wspólnych celów dzięki informacji zwrotnej.


Indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta
Badanie 360 stopni proponowane przez Biostat jest procesem badawczym dostosowanym indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Mamy bowiem świadomość, że każda z firm ma inne potrzeby, inaczej też jest zorganizowana.
Pomiary są realizowane z wykorzystaniem autorskiego systemu badawczego i prostej w obsłudze platformy badawczej 360 stopni. Prowadzimy je różnymi metodami badawczymi takimi jak:

  • podejście ilościowe pozwalające na uzyskanie standaryzowanych wyników w postaci miar statystycznych oraz skal
  • podejście jakościowe – daje możliwość przeprowadzenia pogłębionej analizy obszarów badawczych
  • wykorzystanie technik projekcyjnych – pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym.


Zysk dla pracownika to zysk dla organizacji

Badanie 360 stopni pozwala na kompleksową ocenę pracownika. Jest ona prezentowana w formie raportu uwzględniającego wszystkie płaszczyzny funkcjonowania w organizacji. Opracowane i zinterpretowane wyniki przedstawione są tak w formie opisu, jak i w postaci graficzno-tabelarycznej. Raport uszeregowany jest pod kątem grup dokonujących oceny. Rozdział zbiorczy stanowi podsumowanie badania i zawiera końcową ocenę pracownika. Zbiorcza ocena pozwala na opracowanie spersonalizowanych opisów uwzględniających zalety, obszary rozwoju oraz potencjalnych rekomendowanych dalszych kroków względem badanego.  

Zarządzanie badaniem klinicznym. Kto powinien się go podjąć?

Badanie kliniczne jest złożonym i skomplikowanym przedsięwzięciem, obarczonym licznymi czynnikami ryzyka – sprawne zarządzanie badaniem klinicznym powinno pomagać w eliminacji tych wszystkich elementów, które w jakikolwiek sposób zagrażają przebiegowi testów i wpływają na nieczytelność pozyskiwanych informacji.

 

Przede wszystkim jednak w tym, by uczestnicy eksperymentów mieli zapewnione całkowite bezpieczeństwo – wszak korzyści, jakie otrzymają finalnie twórca leku, naukowcy, czy nawet społeczeństwo, nie mogą być ważniejsze niż dobro i zdrowie pacjentów. Przy zarządzaniu badaniem klinicznym należy więc działać wieloaspektowo i na wielu płaszczyznach. Czasem nawet jednocześnie.

 

Ale co stanowi podstawę do podejmowania odpowiednich kroków?  W jaki sposób powinna być przygotowana osoba bądź placówka, której celem jest skuteczne zarządzanie badaniem klinicznym?

 

Zarządzanie badaniem klinicznym – zadanie godne lidera

 

Nie bez przyczyny kierunki studiów, których program stanowi zarządzanie badaniem klinicznym, kładą duży nacisk na to, by studenci nabyli, jeśli jeszcze nie posiadają, cech przywódczych, a mury uczelni opuścili już jako osoby o rozwiniętych umiejętnościach kierowniczych oraz, a może nawet przede wszystkim, interpersonalnych. Rzeczą niebywale ważną jest przecież rozwinięta inteligencja emocjonalna, którą powinien posiadać każdy lider. Czy bez niej mógłby dbać o pozytywną atmosferę podczas zarządzania przez siebie badaniem klinicznym? Czy zabiegałby o przestrzeganie etycznych norm wyznaczonych chociażby przez Dobrą Praktykę Kliniczną czy Deklarację Helsińską, jeśli nie potrafiłby ich pojąć i się z nimi utożsamić? Cała reszta wobec owych cech wydaje się wtórna, chociaż pozostaje równie ważna.

 

Osoba, której zadaniem jest zarządzanie badaniem klinicznym, powinna znać cały proces wprowadzania nowego leku na rynek, a także wiedzieć, jakie akty prawne regulują obszar klinicznych badań. Warto też, by posiadała wiedzę o tym, jak się je projektuje, planuje, prowadzi i monitoruje, a także jak zbierać i analizować dane oraz jak interpretować wyniki. Istotne są również znajomość środowiska badań klinicznych i sprawne poruszanie się po nim – udział w konferencjach naukowych i umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów zawodowych.

 

Dlaczego odpowiednie zarządzanie badaniem klinicznym jest takie ważne?

 

Uczestnik eksperymentów jest osobą najsilniej obarczoną ryzykiem związanym z konsekwencjami wszelkich zjawisk niepożądanych. To na nim przecież testuje się nowy lek. Osoba, do której zadań należy zarządzanie badaniem klinicznym, powinna zatroszczyć się więc głównie o to, by prawdopodobieństwo pojawienia się jakiejkolwiek szkody, bądź wynikającego z niedopatrzenia lub zaniedbania uszczerbku na zdrowiu, było znikome. Różnego rodzaju i rozmaitej natury urazów, jakie może odnieść pacjent, jest bowiem bardzo wiele. Od fizycznych – choroba, uszkodzenie ciała, ból i dyskomfort – po psychiczne – wstyd czy strach. Od szkód prawnych (oskarżenie) przez materialne (straty ekonomiczne) po uszczerbki w sferze relacji międzyludzkich (naruszenie godności osobistej, dyskryminacja). Rola lidera, który nadzoruje zarządzanie badaniem klinicznym, jest więc na tym polu nie do przecenienia.

Badania ankietowe od 4 zł.