Tag: badania rynku

Na co zwrócić uwagę realizując badanie kompetencji?

 

Testy kompetencyjne pozwalają lepiej poznać kandydatów lub pracowników, a przy tym umożliwiają postawienie przed nimi wyzwań, które będą wspierać ich rozwój. Badanie kompetencji ma pozwolić sprawdzić, w jakim stopniu kandydat jest gotowy na objęcie danej posady. Przy czym kompetencje kandydata nie mogą być zbyt niskie, ale także kandydat nie powinien posiadać zbyt wysokich kompetencji (w odniesieniu do przyjętego standardu).

 

Jak wygląda dobry wywiad kompetencyjny?

 

Co do samych pytania zadawanych w trakcie wywiadu należy podkreślić, iż mogą być one tak zamknięte, jak i otwarte, mogą dotyczyć konkretnych kompetencji, jak i być ogólne, np. Co możesz wnieść do naszej firmy? Uporządkowany wywiad z kandydatem pozwala:

 • uzyskać obiektywne informacje o starającym się na daną posadę,
 • zbadać wszystkie istotne z punktu widzenia pracodawcy kompetencje oraz inne kwestie,
 • pozyskać konkretne informacje, które będą wyjaśniać przyczyny zachowań danej osoby, a także badać, w jaki sposób wpłynie to na efekty pracy potencjalnego pracownika.

 

Podstawą badania są właściwie wskazane kompetencje

 

Testy kompetencyjne są stosowane w celu poznania maksymalnych kompetencji potencjalnych pracowników. Ważne jest, aby przystępując do takiego badania dobrze określić kompetencje, które są niezbędne do efektywnego realizowania powierzonych obowiązków. W zależności od założonego profilu kandydata można sprawdzać:

 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność motywowania innych,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętności kierownicze.

W trakcie badania rekrutujący może zapytać się kandydata, jak radzi sobie ze stresem, a następnie poprosić go o przytoczenie przykładu sytuacji. Takie działanie pozwoli rekrutującemu na ocenienie zachowania kandydata.

 

Rekrutujący powinien zapytać się o wszystko, co istotne

 

Pytania, które zostaną zawarte w wywiadzie kompetencyjnym mogą koncentrować się na rozmaitych obszarach działalności tak samego pracownika, jak i całej firmy. Pytania mogą odnosić się do:

 • podtrzymywania dobrych relacji w miejscu pracy,
 • umiejętności rozwiązywania sporów w miejscu pracy,
 • potrzeb rozwojowych kandydata,
 • potencjału, który w sobie dostrzega.

 

Badanie, które pozwala stworzyć efektywny zespół

 

Celem badania kompetencji jest skłonienie kandydata do podzielenia się z rekrutującym swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, co ma umożliwić zbadanie, w jakim stopniu kandydat będzie w stanie spełnić stawiane przed nim wymagania. Tego typu badania pozwalają na dobranie najefektywniejszych osób, których praca przyczyni się do sukcesu osiąganego przez firmę.

 

 

 

Badanie 360 stopni – wszechstronny obraz pracownika

Ocena pracodawcy odnośnie wykonywanej pracy w wielu z nas wywołuje niepokój. Jednak tego typu informacje zwrotne tak dla pracownika, jak i pracodawcy są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju personalnego i celów firmy. Jak przeprowadzać ocenę pracowniczą? Jednym z cenniejszych narzędzi badawczych jest badanie 360 stopni.

Na czym polega badanie 360 stopni?
Firmy dążąc w swym modelu organizacyjnym do spłaszczania hierarchii i doceniając pracę zespołową często sięgają właśnie po badanie 360 stopni. Często nazywa się je jedną z najbardziej obiektywnych ocen skuteczności ludzkich postaw i zachowań w miejscu pracy. To narzędzie służące do pozyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej kompetencji pracowników. Polega na zebraniu informacji o pracowniku z wielu źródeł, w tym również na samoocenie. 360 stopni – samoocena + ocena przełożonego + ocena współpracowników + ocena podwładnych. Przy czym oceniany jest jednocześnie osobą oceniającą. Badanie pozwala na uzyskanie szeroko ujętego obrazu uwzględniającego poszczególne obszary obowiązków badanego, jego zachowań i relacji społecznych. Zazwyczaj tak kompleksowe badanie przeprowadza się wśród kadry menadżerskiej, choć nie tylko.

Jedno badanie, wiele korzyści
Jedną z ważniejszych korzyści uzyskanych z badania 360 stopni są uzyskane sparametryzowane informacje zwrotne. Pozyskiwane są oceny poszczególnych kompetencji i predyspozycji. Weryfikowany jest sposób postrzegania danej osoby przez pracowników z najbliższego otoczenia. Pozwala to na określenie posiadanego autorytetu lub popularności w poszczególnych grupach.
Dzięki badaniu 360 stopni uzyskujemy:

 • rzetelny raport i analizę informacji na temat pracowników i ich indywidualnych predyspozycji
 • możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników dzięki identyfikacji ich talentów czy też ukrytych możliwości
 • wzmocnienie zaangażowania pracowników
 • wskazanie, które obszary potrzebują zmian, rozwoju
 • informację dotyczącą kierunku zarządzania zespołem
 • wypracowanie wspólnych celów dzięki informacji zwrotnej.


Indywidualne dopasowanie do potrzeb klienta
Badanie 360 stopni proponowane przez Biostat jest procesem badawczym dostosowanym indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Mamy bowiem świadomość, że każda z firm ma inne potrzeby, inaczej też jest zorganizowana.
Pomiary są realizowane z wykorzystaniem autorskiego systemu badawczego i prostej w obsłudze platformy badawczej 360 stopni. Prowadzimy je różnymi metodami badawczymi takimi jak:

 • podejście ilościowe pozwalające na uzyskanie standaryzowanych wyników w postaci miar statystycznych oraz skal
 • podejście jakościowe – daje możliwość przeprowadzenia pogłębionej analizy obszarów badawczych
 • wykorzystanie technik projekcyjnych – pozyskanie opinii o charakterze nieuświadomionym.


Zysk dla pracownika to zysk dla organizacji

Badanie 360 stopni pozwala na kompleksową ocenę pracownika. Jest ona prezentowana w formie raportu uwzględniającego wszystkie płaszczyzny funkcjonowania w organizacji. Opracowane i zinterpretowane wyniki przedstawione są tak w formie opisu, jak i w postaci graficzno-tabelarycznej. Raport uszeregowany jest pod kątem grup dokonujących oceny. Rozdział zbiorczy stanowi podsumowanie badania i zawiera końcową ocenę pracownika. Zbiorcza ocena pozwala na opracowanie spersonalizowanych opisów uwzględniających zalety, obszary rozwoju oraz potencjalnych rekomendowanych dalszych kroków względem badanego.  

Badania ankietowe pacjentów - wszystko, co chcesz wiedzieć o swoich pacjentach

Badania ankietowe są niezawodnym narzędziem, dzięki któremu specjaliści mogą dowiedzieć się, jak pacjenci w Polsce postrzegają stan własnego zdrowia. Szeroki zakres informacji, na zdobycie których pozwalają cykliczne badania ankietowe pacjentów toruje drogę lekarzom, farmaceutom, specjalistom biotechnologii i inżynierii medycznej do tworzenia lepszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań w medycynie i farmacji. 
 

Dokładne profilowanie pacjentów
By mieć wgląd w dane, z jakich źródeł wiedzy korzystają pacjenci w celu pozyskania informacji na temat swojego stanu zdrowia – badania ankietowe pacjentów to idealne narzędzie, aby zdobyć wiedzę na ten temat. Ponadto, dzięki panelowi badawczemu specjaliści mogą dowiedzieć się, jakie choroby diagnozuje się u ankietowanych oraz w ich rodzinie.
 

Osoby zainteresowane rozkładem uczęszczania pacjentów do poszczególnych specjalistów, także uzyskają informacje na temat korzystania usług z najbardziej popularnych dziedzin medycyny. 
 

Pacjenci odpowiadający na pytania dotyczące zdrowia oraz swoich zachowań w tym zakresie, są grupą zróżnicowaną pod względem płci, wieku, poziomu wykształcenia, czy też statusu mieszkaniowego. Eksperci marki Biostat® zadbali także o to, aby odpowiadający na pytania różnili się pod względem: wielkości gospodarstwa domowego, stanu zatrudnienia, miesięcznego dochodu per capita czy stylem życia.


Efektywne badania 
Najlepsi eksperci z Biostat®, którzy od 15 lat wykorzystują sprawdzone rozwiązania dla przeprowadzania badań medycznych i farmaceutycznych proponują dwa modele współpracy: SPI oraz FMRP. Pierwszy zakłada dostarczenie pomysłu/pytań dotyczących badania (np. przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów), w krótkim kwestionariuszu ankiety. Jego ostateczny wygląd zostanie opracowany przez zespół Biostat®. Drugi rodzaj współpracy opiera się na przygotowaniu i przeprowadzeniu całego procesu badawczego: od weryfikacji celu badań, przez konstrukcję ankiety, aż po realizację i opracowanie wyników.
 

Badania ukierunkowane na marketing
Badania ankietowe pacjentów można przeznaczyć także do celów rozwoju marketingowego produktów i usług medycznych. Odpowiednia konstrukcja celu badań oraz sformułowanie pytań pozwoli m.in.: na wydobycie opinii pacjentów dotyczących o produktach medycznych, zbadanie znajomości i wizerunku producentów czy też określenie potencjału marketingowego określonych produktów i usług medycznych wchodzących bądź dostępnych na rynku.
 

Badania ankietowe od 4 zł.