Tag: badania pracownicze

Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o badaniach satysfakcji pracowników

Jednocześnie badania satysfakcji pracowników mogą dostarczyć informacji na temat konieczności wprowadzenia zmian wraz z ich określeniem i wskazaniem poszczególnych kroków w projektowaniu strategii dalszego rozwoju.   Jaką rolę pełnią wzorce w budowaniu dobrze działającej firmy? Zadowolenie pracowników wpływa na osiągane przez nich efekty, a tym samym na poziom satysfakcji klientów oraz sukces całej organizacji. Zanim przystąpi się do procesu badawczego, warto najpierw określić kulturę wewnątrz organizacji, która pozwoli dostarczyć wzorce. Ustalenie takich wzorców pozwali na: porównanie wzorca z rzeczywistą sytuacją;
  •   porównanie wzorca z rzeczywistą sytuacją;
  •   wskazanie pracownikom pożądanych zachowań;
  •   podnoszenie jakości obsługi klientów.

 

Opinia pracowników to cenne źródło wiedzy o firmie Proces badawczy pozwala na pozyskanie informacji zwrotnych, które mogą przełożyć się na konkretne działania. Zdobywanie takich informacji w formie ankiet pozwala na zachowanie anonimowości pracowników i ich opinii, a to przekłada się na:
  • zmotywowanie pracowników do udzielania prawdziwych odpowiedzi;
  • wprowadzanie zmian popartych rzeczywistymi ocenami;
  • zaangażowanie pracowników w wypełniane ankiety

Dobrze działająca firma powinna być otwarta na pozyskiwanie informacji ze strony swoich pracowników. Przy czym warto pamiętać, że informacje te nie zawsze muszą być pozytywne. Dzięki pozyskiwanie negatywnych opinii można podejmować działania mające na celu szybkie wyeliminowanie najsłabszych punktów.

 

Pozyskane dane umożliwiają przeprowadzenie analizy SWOT Pozyskane dane mogą posłużyć do zdefiniowania mocnych oraz słabych stron firmy. Jednocześnie dają możliwość zdefiniowania szans i zagrożeń. Dzięki temu możliwym będzie uniknięcie błędów lub ich powielenie w przyszłości. Jednocześnie dzięki dokonaniu analizy SWOT możliwym będzie:
  •   zaplanowanie działań z uwzględnieniem rozmaitych konsekwencji;
  •   wprowadzenie rozwiązań, które będą uwzględniać różne scenariusze wydarzeń;
  •   maksymalne wykorzystanie mocnych stron w budowanie przewagi nad konkurencją.
Od czego zacząć proces badawczy? Punktem wyjścia dla efektywnych badań zadowolenia pracowników, jest skonkretyzowanie celów badawczych oraz wskazanie obszarów, których będzie dotyczyło badanie. Przed przystąpieniem do badania należy także zastanowić się, w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki – jest to potrzebne, aby właściwie przeprowadzić użyteczne badanie. W następnych krokach należy: 1.      wybrać metody badawczą, która pozwoli na pozyskiwanie potrzebnych informacji; 2.      stworzyć scenariusz ankiety z zastosowaniem pytań otwartych, zamkniętych, jak i odpowiedzi skalowanych; 3.      przetestować ankietę np. zwrócić uwagę na czas, który jest potrzebny na jej wypełnienie; 4.      udostępnić ankietę pracownikom.

 

Badanie kończy się raportem i zaplanowaniem kolejnych działań Proces badawczy powinien zostać zakończony wnikliwym raportem przedstawiającym pozyskane wyniki, a przy tym powinien w całości odwoływać się do postawionych celów. Kończąc badania satysfakcji pracowników należy pamiętać o ich omówieniu z samymi zatrudnionymi, a w końcu także o wskazaniu kolejnych kroków działania wraz ze stworzeniem strategii, która przyniesie pożądane efekty i wzmocni pozycję firmy na rynku.
Badania ankietowe od 4 zł.